دستگاه اینبادی


دستگاه inbody قابلیت سنجش موارد زیر را دارد:

* امپدانس بیوالکتریکی (BIA)


* شاخص وزن


* شاخص توده بدنی (BMI)


* میزان سوخت و ساز پایه (BMR)


* سطح مواد معدنی در استخوان ها (BMC)


* درصد و میزان چربی کل و نرمال بدن


* آنالیز ترکیبات بدن از قبیل میزان آب ، املاح ، عضلات ، استخوان ها و...


* رسم نمودارهای مربوط به وزن , BMI , BMR , BMC , TBW , TBS , SM ‌،درصد و میزان چربی کل و نرمال بدن